Nabór na promocję na rynku skandynawskim

Jeszcze do 18 września polskie firmy chcące zaistnieć na rynku skandynawskim (Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja) mogą ubiegać się o dofinansowanie na promocję swoich produktów lub usług właśnie w tych właśnie krajach. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 70 994 261,68 PLN. Nabór organizuje klaster South Poland Cleantech Cluster, w którym INTECH PK jest udziałowcem.

Jeżeli posiadasz produkty lub usługi, które chciałbyś zaprezentować lub nawiązać kontakty na rynku skandynawskim – Dania, Finlandia, Norwegia czy Szwecja skontaktuj się z nami jak najszybciej w celu aktywnego uczestnictwa w opracowaniu aplikacji o środki na promocję twojej firmy w Skandynawii.
W ramach konkursu wspierane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, poprzez:

  • promocję oferty gospodarczej regionu,
  • wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
  • promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialization) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

SPCleantech jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) aplikuje o środki w naborze ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu „Promocja i wsparcie małopolskich MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym i eksportowym na rynkach skandynawskich” w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Rozstrzygnięcie konkursu – luty 2019.