Izabela Paluch – Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001). Ukończyła podyplomowe studia „Szkoła Biznesu – Institute of Business Studies” na Politechnice Krakowskiej (partner Central Connecticut State University, USA) i studia dla pracowników nauki „Profesjonalny kierownik projektów naukowo-badawczych” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Laureatka prestiżowego Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, USA (2013).

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w działalności rynkowej, przedsięwzięciach biznesowych, kierowaniu projektami inwestycyjnymi. Jako dyrektor handlowy i menadżer pracowała dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw m.in. PPH RUNO, EXCELLENT S.A., GRAFF/Meridian INC., gdzie odpowiadała za strategie rozwoju, wyniki finansowe, relacje z partnerami, budowanie sieci sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych, wdrożenia nowych technologii.

Z Politechniką Krakowską jest związana zawodowo od roku 2011. Współtwórca koncepcji organizacyjnej spółki INTECH PK i kierownikiem projektu SPIN-TECH (współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Działa na rzecz transferu technologii i pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących biznesowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni.

Współzałożyciel spółek technologicznych ALSITECH sp. z o.o. i FlexAndRobust Systems sp. z o.o., w których pełni funkcję prokurenta.

Współzałożyciel Stowarzyszenia BeneTibi oraz Członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu TOP 500 Innovators. Od czerwca 2017 roku jest prezesem w Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Krakowskiej

Jako mentorka w pierwszej polskiej akademii start-upowej dla kobiet „Girl’s go start-up! Academy” i współtwórca inicjatywy „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk” dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na stanowisko pierwszego Prezesa Zarządu spółki INTECH PK została powołana w 2014 roku i ponownie wybrana na to stanowisko w 2016 roku.

W INTECH PK nadzoruje obszary działalności spółki w zakresie: planowania strategicznego, relacji inwestorskich, powoływania spółek portfelowych, nadzoru właścicielskiego nad spółkami spin-off, marketingu i promocji, regulacji prawnych, finansów i rachunkowości, sprawozdawczości, administracji, zasobów ludzkich.

Krzysztof Oleksy

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Uniwersytecie Stanforda, USA (2013) oraz zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia.

Od 2002 roku pracuje dla Politechniki Krakowskiej. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych ze współpracą z przemysłem oraz przedsiębiorczością akademicką. Oprócz pozyskiwania środków na ww. projekty i ich koordynacji, świadczył usługi doradcze dla młodych przedsiębiorców. Przygotował i przeprowadził szereg usług informacyjnych i warsztatów z zakresu wyszukiwania partnerów do współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami. Obecnie odpowiada za komercjalizację wiedzy wypracowanej na uczelni.

Z INTECH PK związany od 2014 roku – jako współtwórca koncepcji organizacyjnej spółki oraz członek zespołu projektowego finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH, znacząco przyczynił się do rozwoju działalności spółki. Realizował prace na rzecz powoływania spółek technologicznych Alsitech sp. z o.o. i FlexAndRobust Systems sp. z o.o. oraz udzielenia przez Politechnikę Krakowską licencji na rozwiązanie pn. „Orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym”.

Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu zastosowania design thinking i business model canvas w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych.

Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Wiceprezes Zarządu INTECH PK w latach 2016-2018.

W INTECH PK nadzoruje obszary działalności spółki w zakresie: analiz i ocen projektów, zarządzania portfelem prac zleconych, planowania sprzedaży, przygotowania ofert, analiz potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań i przygotowania technologii do komercjalizacji, nadzoru właścicielskiego nad spółkami spin-off, monitoringu ryzyka oraz informatyki.