POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTECH PK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000523393, posiadająca NIP: 6762479725, REGON: 123210624 (dalej jako „Administrator”),
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie (na adres wskazany w pkt 1), za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą e-maila, a także telefonicznie w następujący sposób: tel. (+48) 12 628 31 27, e-mail: biuro@intechpk.pl.
 3. Administrator zapewnia odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  1. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych oraz informacji na temat usług świadczonych przez INTECH PK drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. w celu prowadzenia rekrutacji kandydatów do organizowanych przez Administratora lub we współpracy z Administratorem projektów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Ujawnione tam dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia profilu, jak również
  w celu promocji produktów i działalności Administratora, a także celem aktywnej komunikacji z odwiedzającymi profil przy użyciu funkcji oferowanych przez portale społecznościowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, związany z promocją produktów oraz budowania pozytywnego wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator w celu zawarcia umowy i jej dalszej realizacji potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz ewentualnie, gdy jest to niezbędne w celu wykonania umowy, numer PESEL osoby fizycznej, firmę osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz NIP), dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności, kod pocztowy). Brak podania tych danych może uniemożliwiać zawarcie i wykonanie umowy.
 7. Administrator może dodatkowo prosić o podanie danych dodatkowych (np. numer telefonu kontaktowego), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże mają na celu ułatwienie i przyspieszenie kontaktu ze strony Administratora.
 8. Administrator w celu związanym z wysyłaniem informacji handlowych, informacji o świadczonych usługach oraz w celu rekrutacji kandydatów potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane adresowe (e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania tych danych może skutkować niemożliwością osiągnięcia wskazanego w niniejszym punkcie celu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem oraz wykonania tejże umowy.
 10. Administrator na swej stronie używa plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu (komputerze, telefonie, tablecie itp.) osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora. Pliki cookies używane są głównie do utrzymywania sesji. Dzięki plikom cookies użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 11. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin na stronie internetowej Administratora i dokonanych tam czynnościach, jak również pomagają między innymi w:
  1. utrzymaniu sesji użytkownika;
  2. zapisaniu stanu sesji użytkownika;
  3. przywróceniu sesji użytkownika.
 12. Administrator wykorzystuje także serwisowe pliki cookie celem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.) osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora.
 13. Administrator korzysta także z plików cookies z przeznaczeniem do celów marketingowych, związanych z oferowanymi przez siebie produktami i usługami. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga udzielenia zgody przez odwiedzającego stronę internetową Administratora.
 14. Wskazana wyżej zgoda może być wyrażona w szczególności poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili, także poprzez usunięcie historii przeglądarki.
 15. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 16. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi informatycznej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i księgowe,
  3. podmioty, na rzecz których lub we współpracy z którymi Administrator realizuje wspólne projekty związane z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii.
 17. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 18. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia, gdy jest to konieczne do udzielenia informacji.
 20. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).