Projekt „Inkubator Innowacyjności +” realizowany jest w ramach umowy Konsorcjum między Politechniką Krakowską, a spółką celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
 3. Przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych (dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy).
 4. Wyłonienie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
 5. Zarządzanie portfelem technologii obejmującego w szczególności:
  – monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  – analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  – prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  – analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.

Nazwa projektu: Inkubator Innowacyjności+
Nazwa beneficjenta: INTECH PK Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 2 431 000 zł
Wartość projektu w cześci realizowanej przez INTECH PK: 500 000 zł
Wartość dofinansowania dla INTECH PK: 400 000 zł
Wkład własny INTECH PK: 100 000 zł

 

Projekt Inkubator Innowacyjności+ jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)