„Inkubator Innowacyjności 2.0” to kolejna edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Działanie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach umowy Konsorcjum między Politechniką Krakowską, a spółką celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmującego w szczególności;

  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac;
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce;
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

Zadanie 4. Przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych (dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy);

Zadanie 5. Wyłonienia Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Nazwa projektu: Inkubator Innowacyjności 2.0
Nazwa beneficjenta: INTECH PK Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 1 469 200 zł
Wartość projektu w cześci realizowanej przez INTECH PK: 126 000 zł
Wartość dofinansowania dla INTECH PK: 113 400 zł
Wkład własny INTECH PK: 12 600 zł
Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.08.2020

 

Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)