Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – program wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze, w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Na Politechnice Krakowskiej projekt SPIN-TECH był realizowany w latach 2013-2017 w dwóch następujących po sobie fazach:


SPIN-TECH faza A

Tytuł projektu: „Przygotowanie i założenie spółki celowej, jako efektywnego podmiotu zarządzającego komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”
Termin realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2014 (12 miesięcy)
Łączny budżet projektu: 381 180,00 zł
W tej fazie powołana została spółka celowa Politechniki Krakowskiej INTECH PK. Jako skuteczny pośrednik między uczelnią a otoczeniem biznesowym, specjalizujący się w komercjalizacji, ma służyć wzmocnieniu roli Politechniki Krakowskiej jako partnera biznesowego we współpracy technologicznej.


SPIN-TECH faza B

Tytuł projektu: „Spółka celowa INTECH PK Sp. o.o. – efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”
Termin realizacji 01.04.2015 – 31.03.2017 (24 miesiące)
Łączny budżet projektu: 491 400,00 zł

Celem fazy B projektu SPIN-TECH była intensyfikacja rozpoczętych procesów komercjalizacji wyników badań i transferu technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości pracowników naukowo-badawczych. W trakcie realizacji projektu INTECH PK powołał dwie spółki portfelowe typu spin-off Alsitech sp. z o.o. (2015 r.) i FlexAndRobust Systems sp. z o.o. (2016 r.). Zespół spółki celowej przygotował także transfer technologii w formie licencji na rzecz partnera przemysłowego (2016 r.).

Korzyści wynikające z realizacji projektu SPIN-TECH na Politechnice Krakowskiej:

  • przygotowanie oferty komercyjnej bazującej na technologiach, wiedzy eksperckiej i zapleczu Politechniki Krakowskiej,
  • zwaloryzowanie zasobów posiadanych na uczelni, budowanie portfolio ofert technologicznych w oparciu o stałą identyfikację nowych rozwiązań,
  • stworzenie stałego zespołu specjalistów zaangażowanych w działania na rzecz komercjalizacji i transferu technologii, zdobycie przez zespół kompetencji oraz doświadczenia w zakresie czynności związanych z obsługą procesu komercjalizacji wyników badań,
  • wsparcie naukowców w procesie komercjalizacji, dotarcie do szerszego grona pracowników zajmujących się badaniami oraz ukierunkowanie na współpracę z przedsiębiorstwami, a docelowo komercjalizację osiągniętych wyników,
  • sprawniejsza identyfikacja partnerów biznesowych, stymulowanie powiązań między sferą nauki i biznesu, nawiązanie ścisłych relacji z przedsiębiorstwami w ramach wspólnych projektów i inicjatyw, podpisanie listów intencyjnych, realizacja zawartych umów o współpracy, zapewnienie partnerom biznesowym obsługi na poziomie zgodnym ze standardami obowiązującymi w biznesie,
  • transfer technologii i komercjalizacja wyników prac badawczo-wdrożeniowych poprzez spółki portfelowe (spin-off) oraz wsparcie Centrum Transferu Technologii (jednostki uczelni) w komercjalizacji bezpośredniej,
  • uczestnictwo poprzez spółkę INTECH PK w przedsięwzięciach gospodarczych i wydarzeniach społecznych, w inicjatywach branżowych lokalnych i międzynarodowych, współpraca klastrowa, promocja wizerunku i marki Politechniki Krakowskiej w środowisku inwestorów, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu.

 
Projekt SPIN-TECH jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju